Home » เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ » ACER 4752ZG เปลี่ยนจอ

ACER 4752ZG เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4752ZG อาการหน้าจอเป็นเส้นจากบนลงล่าง เนื่องจากหน้าจอเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอมือ2 แทน

ACER 4752ZG หน้าจอเป็นเส้น
ACER 4752ZG
ACER 4752ZG เปลี่ยนจอ
, , ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*